Privacy- & cookieverklaring


Mastersonmethod.nl

Mastersonmethod.nl is eigendom van Masterson Equine Services en is uitgegeven en wordt beheerd door Masja Fick. Masja Fick (inschrijvingsnummer KvK 72754990) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring lees je hoe wij hiermee omgaan:

Contactgegevens

Masja Fick
Linderweg 1A
7433 PG Schalkhaar
T: 06-20 190 913
E: info@mastersonmethod.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Masja Fick verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We vragen alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van onze behandelingen en activiteiten. Dat is enerzijds inhoudelijk, anderzijds administratief van aard. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Emailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt in correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Masja Fick verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Masja Fick verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Masja Fick bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en indien van toepassing door de wet is bepaald. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van relevantie en noodzakelijkheid. Je kunt je op ieder moment afmelden voor berichten of anderszins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mastersonmethod.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Masja Fick verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mastersonmethod.nl gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Masja Fick en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mastersonmethod.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Masja Fick wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Masja Fick neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mastersonmethod.nl